Monday, May 17, 2021

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่างๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Consultant ที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา ทั้งในระดับพื้นที่...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก...

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development...

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ  ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย...

เอกสารประกอบการบรรยาย Information Management on District Health System วันที่ 29-30 มกราคม 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย Information Management on District Health System เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 โดยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์