Thursday, September 21, 2017

นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร...

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาระบบอำเภอสุขภาพได้จัดการประชุมหารือร่วมกัน โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้ ทบทวนและทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับมติการประชุมของที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2560 โดยใช้กรอบดำเนินงานแนวทางการทำงานร่วมกับพื้นที่ดังนี้ รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ปรึกษาได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)...

ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาแผนโครงการ Strong Stop Stroke

                    ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับ ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย  นายแพทย์สกล สินธุพรหม...

คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ณ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ปี 2560 โดย ได้รับเกียรติจาก นายเอกวุฒิ แตงดารา สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ให้การต้อนรับ ณ วัดเขาวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 21...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดยผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุง Strong Stop Stroke

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับทีม DHS StartUp อำเภอคลองขลุง นำทีมโดย นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง นายประทีป  บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการ ชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์...