Sunday, May 27, 2018

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมที่ปรึกษาทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอคลองขลุง ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอบ้านตาก ภญ.กังสดาล หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลคลองขลุง...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครีอข่ายอำเภอทรายทองวัฒนาและเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงภาคีเครือข่ายได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประสิทธ์ชัย มั่งจิตร...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีพัฒนาทักษะการบริหารงาน สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกระบวนการโค้ช มุ่งพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของแกนนำขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพต้นแบบ

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมพรเจริญ จ.สุโขทัยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้จัดเวทีพัฒนาทักษะการบริหารงาน สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกระบวนการโค้ช โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม EI Coach) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดเวทีอบรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายพิเศษ อาทิ หลักบริหารการเปลี่ยนแปลง - เป้าหมายนั้น สำคัญไฉน - การเขียนภาพฝันแห่งความสำเร็จ – ทำความรู้จัก “ความเป็น” ที่แท้จริงของเรา...

ม.นเรศวร จับมือกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ สธ. ร่วมกับ สปสช.และ สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน โครงการ DHS StartUP ขยายสู่การขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ.มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายโลก...

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ซึ่งมี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุข จ.กำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมี นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3...