Monday, May 17, 2021
News

News

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่างๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Consultant ที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับเขต ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอต่างๆ รวมทั้งทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUP Team) อำเภอต้นแบบ ได้แก่...

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

  ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ รองผู้จัดการโครงการฯ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร...

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development...

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายการจัดการโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ...

  คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” District Health Systems Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่...

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

  เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ  ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจากเทศบาลนครพิษณุโลก รวมถึงคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ตลอดจนคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช...