Monday, November 20, 2017

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วม 2017 DHS StartUP CONFERENCE ON “PRIMARY CARE MANAGEMENT” &...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวที 2017 DHS StartUP CONFERENCE ON “PRIMARY CARE MANAGEMENT” & DHS StartUp LEARN AND SHARE FORUM การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย Primary Care Management in Australia"  โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare,...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุง ให้คำปรึกษาการแก้ไขปรับปรุงการเขียนโครงร่างงานวิจัยฯ ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการแก้ไขปรับปรุงการเขียนโครงกร่างงานวิจัย เรื่อง “ชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ แก่ทีม DHS StartUp อำเภอคลองขลุง โดย นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง นางสุชาณี สุวัฒนารักษ์...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ นำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ อาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดร.วิทยา คามุณี อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอและที่ปรึกษาของอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 5...

นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ...

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาระบบอำเภอสุขภาพได้จัดการประชุมหารือร่วมกัน โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้ ทบทวนและทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับมติการประชุมของที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2560 โดยใช้กรอบดำเนินงานแนวทางการทำงานร่วมกับพื้นที่ดังนี้ รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ปรึกษาได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจัดเรียงลำดับก่อน-หลังของกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี Power point ในการนำเสนอ ดังต่อไปนี้ รูปภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS...