Wednesday, September 20, 2017

นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ...

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาระบบอำเภอสุขภาพได้จัดการประชุมหารือร่วมกัน โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้ ทบทวนและทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับมติการประชุมของที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2560 โดยใช้กรอบดำเนินงานแนวทางการทำงานร่วมกับพื้นที่ดังนี้ รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ปรึกษาได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจัดเรียงลำดับก่อน-หลังของกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี Power point ในการนำเสนอ ดังต่อไปนี้ รูปภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS...

ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาแผนโครงการ Strong Stop Stroke

                    ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับ ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย  นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง คุณสุชาณี สุวัฒนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลคลองขลุง  คุณประทีป บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และคุณสุกัญญา  พงศ์ประภาอำไพ...

คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ณ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ปี 2560 โดย ได้รับเกียรติจาก นายเอกวุฒิ แตงดารา สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ให้การต้อนรับ ณ วัดเขาวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดยผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุง Strong Stop Stroke

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับทีม DHS StartUp อำเภอคลองขลุง นำทีมโดย นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง นายประทีป  บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการ ชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke)  โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง เข้าร่วมให้คำปรึกษาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การร่างโครงการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงเล็กน้อยและที่ประชุมเห็นชอบว่าแผนยุทธศาสตรนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของคลองขลุง...