Thursday, May 24, 2018

บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง

บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ----------------------------------------------------------------------------------------------  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง  นายพิริยะ เมืองมูลชัย        สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง  นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น  นางสาวพรสวรรค์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ  นายสุรชัย วันเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม  นางสาวปุณยนุช วัดพระยา         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง ...

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ หนังสือเล่มนี้จะพาไปพบกับคำตอบ ณ หมู่บ้านตำบลต่างๆ หลายที่หลายแห่งในประเทศไทยที่ได้ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การยืนด้วยลำแข้งตนเองนั้นทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพียงใด มิติความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ใน ณ ที่นี้ สั่งสมบ่มเพาะขึ้นจากประสบการณ์ การล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก จนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง คงไม่เกินเลยนัก หากจะเรียกชุมชนเหล่านี้คือ ต้นแบบของการพัฒนาที่มีคุณค่ามากพอที่จะให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จากชุมชนหนึ่งขยายไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง เชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือทั่วทั้งประเทศ เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อไป ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

การจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการของชุมชนพร้อมกันไปด้วย ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการเป็นสังคมศานติสุข ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการทั่วประเทศจะทำให้ฐานของประเทศแข็งแรง ซึ่งจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง ไม่หลุดลอยไปสู่วิกฤตการณ์รุนแรงและความเสื่อมถอย   เรื่องระบบสุขภาพชุมชนกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนจัดการตนเองจึงอยู่ในกันและกัน และควรเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกัน การจัดการที่สำคัญที่สุด คือ จัดการให้ระบบสุขภาพชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ นั่นคือการจัดการระดับที่ใหญ่ที่สุด ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสอวน และตอบโต้ กรณี NCDs”

แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสอวน และตอบโต้ กรณี NCDs” ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกายเป็นต้น จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางขอบเขตการดาเนินงาน การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDsโดยร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs เพื่อเป็นความรู้และแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)