Monday, May 17, 2021

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ สำหรับอำเภอต้นแบบและทีมที่ปรึกษา ณ สาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ ทั้งนี้ ต้อนรับโดย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คุณณรงค์ ไมตรีจิตร์...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครีอข่ายอำเภอทรายทองวัฒนาและเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงภาคีเครือข่ายได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่...

คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นำโดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง ร่วมลงพื้นที่ทรายทองวัฒนา เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กอ้วน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร  ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร   ร่วมลงพื้นที่วิจัยตามโครงการพัฒนาต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การร่วมถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา  และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาภาวะเด็กอ้วน โดยโรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทราย ให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเด็กที่มีภาวะอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนื้อหาสาระของการประชุม  ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการลดอ้วน...

สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนาร่วมกับโรงเรียนในอำเภอทรายทองวัฒนา ค้นหาแกนนำสุขภาพ ลดอ้วน เพิ่มสูง

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยทีมเครือข่ายสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดอ้วน เพิ่มสูง ในโรงเรียน ในอำเภอทรายทองวัฒนา เพื่อค้นหาแกนนำสุขภาพโรงเรียนในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดอ้วน เพิ่มสูง โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ  ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณภาพข่าวจาก คุณอ้อยใจ ปาละโค ทีม DHS StartUp อำเภอทรายทองวัฒนา

ดร.ปริญญา สร้อยทอง ลงพื้นที่สนับสนุนเด็กทรายทอง…ลดอ้วน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560  ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้ช่วยที่ปรึกษาทางวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่วิจัยตามโครงการพัฒนาต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   (DHS StartUp)   โดยได้ร่วมประชุมหารือกับ นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา และนายสัญญา ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งนำทีม DHS StartUp วางแผนงานในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพ ...