Monday, May 17, 2021
Gallery

Gallery

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่างๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Consultant ที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับเขต ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอต่างๆ รวมทั้งทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUP Team) อำเภอต้นแบบ ได้แก่...

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development...

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายการจัดการโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ...

  คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” District Health Systems Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่...

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ และบทความวิชาการ

  เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์และบทความวิชาการ  ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอต้นแบบ 5 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองขลุง อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจากเทศบาลนครพิษณุโลก รวมถึงคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ตลอดจนคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช...

  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ สำหรับอำเภอต้นแบบและทีมที่ปรึกษา ณ สาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUP Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ ทั้งนี้ ต้อนรับโดย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คุณณรงค์ ไมตรีจิตร์...