Saturday, January 20, 2018

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของทีมขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอ ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st  Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ระดับโลก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย”

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share โดยเรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DHS StartUp ที่ดำเนินการโดย...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ นำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ อาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดร.วิทยา คามุณี อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอและที่ปรึกษาของอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 5...

DHS StartUp จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยฯ

โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUp วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การประเมินยุทธศาสตร์โครงการ  วิธีการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ และเครื่องมือการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากรครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและนำทีมต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ นำทีม DHS StartUp เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ 1.ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง 2.นพ.สุธี...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ   อาทิ  ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรพิเศษของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์วินัย...