Monday, November 20, 2017

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ นำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ อาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดร.วิทยา คามุณี อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอและที่ปรึกษาของอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 5...

DHS StartUp จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยฯ

โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUp วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การประเมินยุทธศาสตร์โครงการ  วิธีการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ และเครื่องมือการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากรครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและนำทีมต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ นำทีม DHS StartUp เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ 1.ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง 2.นพ.สุธี...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ   อาทิ  ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรพิเศษของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์วินัย...

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมที่ปรึกษาและพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอโครงการ DHS StartUP

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม ได้ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาอำเภอต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ในความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เเละเข้าร่วมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี 2560 อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมี ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน จำนวน 174 คน...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ร่วมและการกำหนดยุทธศาสตร์ต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SGDs: Goal 3)

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ร่วมและการกำหนดยุทธศาสตร์ต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SGDs: Goal 3) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ และอำเภอที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ DHS Consultant Team และ DHS StartUp Team ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมของพื้นที่ DHS ต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SGDs: Goal 3) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการจัดทำวิสัยทัศน์และการกำหนดยุทธศาสตร์ และดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พร้อมทั้งคุณพัชรินทร์ สุอินไหว ร่วมให้ความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23...