Sunday, May 27, 2018

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUp โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 20- 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์สำคัญในการติดตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และการประเมินติดตามผลงานระยะสั้น  สำหรับการดำเนินงานแบบมุ่งเป้า  โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ชาญชัย  จารุภาชน์  อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพและพัฒนาโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดเวที Information Management on District Health System เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ  และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาท  โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดเวทีดังกล่าว ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร. ทวีศักดิ์  ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของ Consultant Team

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของ Consultant Team วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีมที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอ   จัดเวทีนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของ Consultant Team เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พญ. อรพินท์  สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฎาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ทพญ. กุลยา นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์ กลั่นกรองทางวิชาการและข้อเสนอแนะโครงการฯ โดยมีทีมที่ปรึกษาทางวิชาการและตัวแทนทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เข้าร่วมนำเสนอโครงร่างวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของทีมขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอ ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st  Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ระดับโลก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย”

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share โดยเรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DHS StartUp ที่ดำเนินการโดย...