การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)ครั้งที่ 1/2560

0
125

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)ครั้งที่ 1/2560

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม ED 2228 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร