เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม ได้ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาอำเภอต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ในความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เเละเข้าร่วมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี 2560 อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมี ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน จำนวน 174 คน ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือการให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งเเละมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันโครงการให้สำเร็จ อาทิ กิจกรรมการเล่นเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โดยเเบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม เเล้วให้สมาชิกเเต่ละกลุ่มช่วยกันวาดชิ้นส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 6 ชิ้น ได้เเก่ ศรีษะ ตัว เเขนเเละขา ซึ่งเเต่ละกลุ่มจะต้องเเข่งขันกันนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ จากนั้นเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเเล้ว สมาชิกเเต่ละกลุ่มได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในเเต่ละกลุ่มที่ร่วมกันถอดบทเรียน คือ ได้เพิ่มความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การปรับตัวเเละการทำงานร่วมกัน รวมถึงความกระตือรือล้นเเละเห็นถึงความสำคัญของร่างกายเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกับเข้าสัมภาษณ์นางสิน บดีรัฐ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก ซึ่งมีบริการเเพทย์เเผนไทย เเละผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 2 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลของพื้นที่เเละการทำกิจกรรมการป้องกันอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน
ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st  Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ DHS StartUp Team ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ และพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับบริบท โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุทัยธานี  โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดประชุมครั้งนี้ ...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการย่อย ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผล และสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติฯ แก่ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการย่อย ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ คุณกัญญาภัค สิงหา นักการเงินชำนาญการ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share โดยเรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DHS StartUp ที่ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ทั้งนี้ทีม DHS StartUp...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn and Share โดยเรียนเชิญ Prof. Dr. Mary Cruickshank Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University, Australia ซึ่งเป็น Adjunct Professor ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DHS StartUp ที่ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ทั้งนี้ทีม DHS StartUp...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวที 2017 DHS StartUP CONFERENCE ON “PRIMARY CARE MANAGEMENT” & DHS StartUp LEARN AND SHARE FORUM II พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Primary Health Networks and Primary Health Care: An Australian Health Policy Innitiativ”  โดย Prof. Dr. David Briggs, รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ความท้าทายในศตวรรษ ที่ 21 ต่อระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (Participatory Training Workshop: 21st  Century Challenges to Health Care System and Health Promotion) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ...