เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม ได้ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาอำเภอต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ในความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เเละเข้าร่วมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี 2560 อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมี ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน จำนวน 174 คน ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือการให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งเเละมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันโครงการให้สำเร็จ อาทิ กิจกรรมการเล่นเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โดยเเบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม เเล้วให้สมาชิกเเต่ละกลุ่มช่วยกันวาดชิ้นส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 6 ชิ้น ได้เเก่ ศรีษะ ตัว เเขนเเละขา ซึ่งเเต่ละกลุ่มจะต้องเเข่งขันกันนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ จากนั้นเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเเล้ว สมาชิกเเต่ละกลุ่มได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในเเต่ละกลุ่มที่ร่วมกันถอดบทเรียน คือ ได้เพิ่มความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การปรับตัวเเละการทำงานร่วมกัน รวมถึงความกระตือรือล้นเเละเห็นถึงความสำคัญของร่างกายเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกับเข้าสัมภาษณ์นางสิน บดีรัฐ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก ซึ่งมีบริการเเพทย์เเผนไทย เเละผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 2 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลของพื้นที่เเละการทำกิจกรรมการป้องกันอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน
ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร

บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ----------------------------------------------------------------------------------------------  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง  นายพิริยะ เมืองมูลชัย        สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง  นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น  นางสาวพรสวรรค์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ  นายสุรชัย วันเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม  นางสาวปุณยนุช วัดพระยา         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางสาวรัชฎาพร อินทปัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท...
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาของพื้นที่ 2) ปัญหาสำคัญของระดับชาติ และ...
การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ หนังสือเล่มนี้จะพาไปพบกับคำตอบ ณ หมู่บ้านตำบลต่างๆ หลายที่หลายแห่งในประเทศไทยที่ได้ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การยืนด้วยลำแข้งตนเองนั้นทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพียงใด มิติความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ใน ณ ที่นี้ สั่งสมบ่มเพาะขึ้นจากประสบการณ์ การล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก จนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง คงไม่เกินเลยนัก หากจะเรียกชุมชนเหล่านี้คือ ต้นแบบของการพัฒนาที่มีคุณค่ามากพอที่จะให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จากชุมชนหนึ่งขยายไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง เชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือทั่วทั้งประเทศ เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อไป ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการของชุมชนพร้อมกันไปด้วย ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการเป็นสังคมศานติสุข ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการทั่วประเทศจะทำให้ฐานของประเทศแข็งแรง ซึ่งจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง ไม่หลุดลอยไปสู่วิกฤตการณ์รุนแรงและความเสื่อมถอย เรื่องระบบสุขภาพชุมชนกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนจัดการตนเองจึงอยู่ในกันและกัน และควรเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกัน การจัดการที่สำคัญที่สุด คือ จัดการให้ระบบสุขภาพชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ นั่นคือการจัดการระดับที่ใหญ่ที่สุด ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสอวน และตอบโต้ กรณี NCDs” ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกายเป็นต้น จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางขอบเขตการดาเนินงาน การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDsโดยร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs เพื่อเป็นความรู้และแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ----------------------------------------------------------------------------------------------  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง  นายพิริยะ เมืองมูลชัย        สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง  นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น  นางสาวพรสวรรค์...