เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม ได้ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาอำเภอต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ในความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เเละเข้าร่วมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี 2560 อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมี ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน จำนวน 174 คน ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือการให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งเเละมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันโครงการให้สำเร็จ อาทิ กิจกรรมการเล่นเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โดยเเบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม เเล้วให้สมาชิกเเต่ละกลุ่มช่วยกันวาดชิ้นส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 6 ชิ้น ได้เเก่ ศรีษะ ตัว เเขนเเละขา ซึ่งเเต่ละกลุ่มจะต้องเเข่งขันกันนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ จากนั้นเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเเล้ว สมาชิกเเต่ละกลุ่มได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในเเต่ละกลุ่มที่ร่วมกันถอดบทเรียน คือ ได้เพิ่มความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การปรับตัวเเละการทำงานร่วมกัน รวมถึงความกระตือรือล้นเเละเห็นถึงความสำคัญของร่างกายเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกับเข้าสัมภาษณ์นางสิน บดีรัฐ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก ซึ่งมีบริการเเพทย์เเผนไทย เเละผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 2 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลของพื้นที่เเละการทำกิจกรรมการป้องกันอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน
ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอคลองขลุง ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอบ้านตาก ภญ.กังสดาล หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลคลองขลุง ดร.เจน วีระพงษ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการฯ...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครีอข่ายอำเภอทรายทองวัฒนาและเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงภาคีเครือข่ายได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ...