เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม ได้ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาอำเภอต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ในความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เเละเข้าร่วมจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี 2560 อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมี ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน จำนวน 174 คน ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ คือการให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งเเละมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันโครงการให้สำเร็จ อาทิ กิจกรรมการเล่นเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โดยเเบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม เเล้วให้สมาชิกเเต่ละกลุ่มช่วยกันวาดชิ้นส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 6 ชิ้น ได้เเก่ ศรีษะ ตัว เเขนเเละขา ซึ่งเเต่ละกลุ่มจะต้องเเข่งขันกันนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ จากนั้นเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเเล้ว สมาชิกเเต่ละกลุ่มได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในเเต่ละกลุ่มที่ร่วมกันถอดบทเรียน คือ ได้เพิ่มความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม เรียนรู้การปรับตัวเเละการทำงานร่วมกัน รวมถึงความกระตือรือล้นเเละเห็นถึงความสำคัญของร่างกายเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกับเข้าสัมภาษณ์นางสิน บดีรัฐ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก ซึ่งมีบริการเเพทย์เเผนไทย เเละผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 2 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลของพื้นที่เเละการทำกิจกรรมการป้องกันอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน
ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำเเพงเพชร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวที 2017 DHS StartUP CONFERENCE ON “PRIMARY CARE MANAGEMENT” & DHS StartUp LEARN AND SHARE FORUM การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย Primary Care Management in Australia"  โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare, Faculty of Health, Federation University,...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการแก้ไขปรับปรุงการเขียนโครงกร่างงานวิจัย เรื่อง “ชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ แก่ทีม DHS StartUp อำเภอคลองขลุง โดย นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง นางสุชาณี สุวัฒนารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายประทีป  บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และนางสาวสุกัญญา...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอำเภอสุขภาพต้นแบบ 5 อำเภอ นำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ฉันท์หทัย  อาจอ่ำ อาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ดร.วิทยา คามุณี อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอและที่ปรึกษาของอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอโกสัมพีนคร...
บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ----------------------------------------------------------------------------------------------  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง  นายพิริยะ เมืองมูลชัย        สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง  นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น  นางสาวพรสวรรค์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ  นายสุรชัย วันเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม  นางสาวปุณยนุช วัดพระยา         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง  นางสาวรัชฎาพร อินทปัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง ทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท...
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาของพื้นที่ 2) ปัญหาสำคัญของระดับชาติ และ...
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวที 2017 DHS StartUP CONFERENCE ON “PRIMARY CARE MANAGEMENT” & DHS StartUp LEARN AND SHARE FORUM การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย Primary Care Management in Australia"  โดยได้รับเกียรติจาก Prof....