วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ   อาทิ  ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรพิเศษของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร และ ดร.พนารัตน์ เจนจบ วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จากการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาและทีม DHS StartUp ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอและนำเสนอโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญของประชาชนในแต่ละอำเภอ   เช่น โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ภาวะ Stroke ภาวะอ้วนในเด็กและเยาวชน   เป็นต้น   โดยเน้นการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ หรือองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอให้มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดการและการสร้างเสริมสมรรถนะของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของพื้นที่และประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯตั้งเป้าหมายการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)