DHS StartUp จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยฯ

0
177

โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUp วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การประเมินยุทธศาสตร์โครงการ  วิธีการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ และเครื่องมือการประเมินยุทธศาสตร์โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นวิทยากรครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและนำทีมต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ นำทีม DHS StartUp เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่

1.ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ที่ปรึกษาประจำอำเภอปางศิลาทอง

2.นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ทีปรึกษาประจำอำเภอคลองขลุง

3.รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอโกสัมพีนคร

4.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร นักวิชาการอิสระ และดร.พนารัตน์ เจนจบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ปรึกษาประจำอำเภอบ้านตาก

5.ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาประจำอำเภอทรายทองวัฒนา โดยมีบุคลากรจากเทศบาลนครพิษณุโลก เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายร่วมเรียนรู้ด้วยกันในครั้งนี้

 

จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาและทีม DHS StartUp ได้เตรียมดำเนินโครงการประกอบด้วย

1.อำเภอคลองขลุง เตรียมดำเนินโครงการคนคลองขลุง STRONG ห่างไกล STROKE

2 .อำเภอทรายทองวัฒนา เตรียมดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดเด็กอ้วน เพิ่มเด็กสูง ในเด็กวัยเรียน อำเภอทรายทองวัฒนา

  1. อำเภอโกสัมพีนคร เตรียมดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เอาชนะโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชนเครือข่ายสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร
  2. อำเภอปางศิลาทอง เตรียมดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) อำเภอปางศิลาทอง
  3. อำเภอบ้านตาก เตรียมดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUP คปสอ.บ้านตาก

ทีมงาน DHS StartUp ขอขอบคุณคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลัก ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สาธารณสุขจังหวัดตาก และพื้นที่ 5 อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้