วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร นำโดยผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ลงพื้นที่อำเภอคลองขลุง Strong Stop Stroke

0
102

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับทีม DHS StartUp อำเภอคลองขลุง นำทีมโดย นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง นายประทีป  บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการ ชาวคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกล อัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke)  โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง เข้าร่วมให้คำปรึกษาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การร่างโครงการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงเล็กน้อยและที่ประชุมเห็นชอบว่าแผนยุทธศาสตรนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของคลองขลุง เพื่อให้เป็นแผนของคนคลองขลุงอย่างแท้จริง