คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ณ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

0
138

ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ปี 2560 โดย ได้รับเกียรติจาก นายเอกวุฒิ แตงดารา สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ให้การต้อนรับ ณ วัดเขาวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ “การสร้างทีม (Team Building)” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ (1) เขียนข้อความ สัญลักษณ์ และตัวเลขบนแผ่นหลัง (2) กระซิบประโยคสั้นๆ และ (3) อ่านประโยคภาษาไทยที่มีความซับซ้อนสูง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกสมาธิ และความเม่นยำในการสื่อสาร เพื่อฝึกการจดจำสาร และการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพของความจำ
กิจกรรมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานของเเต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอโกสัมพีนครผ่านการขับเคลื่อนเเผนงานลดปัญหาโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวาน ด้วยเเนวทาง/วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในทุกพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับหลัก 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย 3 อ. ได้เเก่ อ.ออกกำลังกาย อ.อาหาร อ.อารมณ์ เเละ 2 ส. ได้เเก่ การลด ส.สูบบุหรี่ ส.ดื่มสุรา มาใช้เเละมีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ/กิจกรรมที่เเตกต่างกันไปตามสภาพบริบทในเเต่ละพื้นที่
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)