ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาแผนโครงการ Strong Stop Stroke

0
136

                    ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอคลองขลุง ร่วมกับ ทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย  นายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองขลุง คุณสุชาณี สุวัฒนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลคลองขลุง  คุณประทีป บดีรัฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และคุณสุกัญญา  พงศ์ประภาอำไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โครงการ Strong Stop Stroke โดยการประชุมฯ มีนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โดยทีมนักวิจัย DHS StartUp อำเภอคลองขลุง ได้เตรียมดำเนินโครงการ Strong Stop Stroke ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการ และพร้อมนำเสนอ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ 5-10 ปี เพื่อหยุดและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชาชน  (5-10 Year Strategic Plan for Stopping and Preventing People from having Stroke) ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข Health people (ประชาชนมีสุขภาพดี)  Happy workforce (เจ้าหน้าที่มีความสุข) Sustained health system (ระบบสุขภาพยั่งยืน) โดยให้บรรลุเป้าหมาย SDGs (Goal 3)

ซึ่งมีภารกิจหลัก ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพของทีมแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอ การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Stroke และจะมีการติดตามการดำเนินการร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษาและทีมแกนนำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง