บันทึกการประชุมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ที่ปรึกษาระบบอำเภอสุขภาพได้จัดการประชุมหารือร่วมกัน โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. ทบทวนและทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับมติการประชุมของที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2560 โดยใช้กรอบดำเนินงานแนวทางการทำงานร่วมกับพื้นที่ดังนี้

รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

  1. ที่ปรึกษาได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจัดเรียงลำดับก่อน-หลังของกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี Power point ในการนำเสนอ ดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

รูปภาพที่ 3 กิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)

กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

                   1) การจัดแผนยุทธศาสตร์

                   2) การพัฒนาศักยภาพ

                   3) การดำเนินวิจัย

                   4) การดำเนินงานตามกรอบ SDGs

โดยจะมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ และดำเนินการถอดบทเรียนหลังจากการถอดบทเรียนแล้วนำเข้าสู่การประชุมวิชาการ เมื่อประชุมวิชาการในแต่ละรอบแล้ว จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ต่างชาติ การสังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำสื่อเผยแพร่ ซึ่งจัดทำเป็นวงรอบโดยให้ทำในรูปแบบ Gantt chart เพื่อให้ที่ปรึกษาแต่ละท่านมีเอกสารประกอบในการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่

  1. ที่ปรึกษาได้นำเสนอตัวอย่างการจัดทำโครงการประกอบด้วย

– อำเภอคลองขลุง โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ และ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล

รูปภาพที่ 4 กรอบการดำเนินงานของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

– อำเภอโกสัมพีนคร โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร และ ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา   ซึ่งมีนางสาวรจเรข อุ่นตาล เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เห็นชอบกระบวนการทำงานของทั้งสองอำเภอที่ได้นำเสนอ โดยขอให้แต่ละอำเภอได้นำกรอบการดำเนินโครงการของอำเภอโกสัมพีนคร โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ได้นำเสนอเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 5 กรอบการดำเนินงานของอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

  1. การทำวิจัย R2R ของพื้นที่ ที่ปรึกษาโครงการฯ เห็นควรให้เร่งรัดพื้นที่ในการดำเนินการส่งโครงร่างวิจัยให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอ่านก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และประสานงานเรื่องวันเวลาในการประชุมเพื่ออ่านงานวิจัย โดยที่ปรึกษาได้เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยให้เชิญ 3 ท่าน จาก 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

          1) รศ.ดร.อรทัย อาจอ่ำ             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

          2) ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์               มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

          3) ดร.วิทยา คามุณี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          4) ศ. ดร. นพ. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

และขอให้เชิญผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้าน DHS ของจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตากเข้าร่วมในการประชุม

  1. งานวิจัยของที่ปรึกษาโครงการฯ

ที่ปรึกษาโครงการฯ เห็นชอบที่จะดำเนินงานที่เป็นรูปแบบหลักเดียวกัน คือ รูปแบบการขับเคลื่อนนระบบสุขภาพอำเภอ…………………..เพื่อ………………….ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในรายละเอียดให้ความเป็นอิสระของที่ปรึกษาแต่ละอำเภอที่จะดำเนินการในเรื่องของรายละเอียดโดยใช้กรอบแนวคิด ของ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ได้เขียนให้กับอำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งจะดำเนินการในทุกเรื่องหรือบางเรื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ปรึกษาโครงการฯ

ให้ที่ปรึกษาส่ง โครงร่างโครงการวิจัย ภายใน 3 สัปดาห์ ส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอ่าน 1 สัปดาห์ และประสานงานเรื่องวันเวลากับคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิภายนอก ประชุมเพื่ออ่านงานวิจัยอีก 1 สัปดาห์

ข้อเสนอแนะ

          ขอให้เชิญสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อขอรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ให้ทุน