สร้างสุขภาพอย่างไรให้ถึงผลลัพธ์ : เครื่องมือและเทคนิคการทำงานสุขภาพชุมชน

0
151

สร้างสุขภาพอย่างไรให้ถึงผลลัพธ์ : เครื่องมือและเทคนิคการทำงานสุขภาพชุมชน

ระบบสุขภาพอำเภอเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพ 20 ปี โดยมีจุดเด่นของการดำเนินงานสามารถเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดการปัญหาสุขภาพขอพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และมีเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)