แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสอวน และตอบโต้ กรณี NCDs”

0
121

แนวทางการพัฒนาระบบ การเฝ้าระวัง สอบสอวน และตอบโต้ กรณี NCDs”

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกายเป็นต้น จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางขอบเขตการดาเนินงาน การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDsโดยร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs เพื่อเป็นความรู้และแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)