การจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

0
295
การจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการของชุมชนพร้อมกันไปด้วย ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการเป็นสังคมศานติสุข ชุมชนที่พัฒนาอย่างบูรณาการทั่วประเทศจะทำให้ฐานของประเทศแข็งแรง ซึ่งจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง ไม่หลุดลอยไปสู่วิกฤตการณ์รุนแรงและความเสื่อมถอย
 
เรื่องระบบสุขภาพชุมชนกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนจัดการตนเองจึงอยู่ในกันและกัน และควรเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกัน การจัดการที่สำคัญที่สุด คือ จัดการให้ระบบสุขภาพชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ นั่นคือการจัดการระดับที่ใหญ่ที่สุด
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)