การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ

0
133
การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ
การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง : ประเด็นนโยบายสาธารณะ หนังสือเล่มนี้จะพาไปพบกับคำตอบ ณ หมู่บ้านตำบลต่างๆ หลายที่หลายแห่งในประเทศไทยที่ได้ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การยืนด้วยลำแข้งตนเองนั้นทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพียงใด มิติความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ใน ณ ที่นี้ สั่งสมบ่มเพาะขึ้นจากประสบการณ์ การล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก จนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง คงไม่เกินเลยนัก หากจะเรียกชุมชนเหล่านี้คือ ต้นแบบของการพัฒนาที่มีคุณค่ามากพอที่จะให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จากชุมชนหนึ่งขยายไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง เชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือทั่วทั้งประเทศ เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อไป

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)