บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง

0
136

บันทึกการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

ณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

———————————————————————————————- 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1.  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง
 2.  นายพิริยะ เมืองมูลชัย        สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง
 3.  นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง

ทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง

 1.  นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง
 2.  นางแววตา พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น
 3.  นางสาวพรสวรรค์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ
 4.  นายสุรชัย วันเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม
 5.  นางสาวปุณยนุช วัดพระยา         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง
 6.  นางสาวรัชฎาพร อินทปัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปางศิลาทอง

ทีมที่ปรึกษาทางวิชาการ

 1. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพและผู้จัดการโครงการฯ
 2.  นางสางขวัญชนก ดีแท้ นักวิจัยโครงการฯ
 3.  นางสาวกิตตยา สังข์เครืออยู่ ผู้ประสานงานโครงการและบัญชี

 

นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง นายพิริยะ เมืองมูลชัย สาธาณสุขอำเภอปางศิลาทอง นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง พร้อมทีมการจัดการ  ระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง กับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพและผู้จัดการโครงการฯ

นายอำเภอปางศิลาทอง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในความร่วมมือและเพื่อจัดทำโครงการ           และให้การสนับสนุน

1. ผู้จัดการโครงการฯ ได้อธิบายกรอบแนวทางการดำเนินงานระหว่างที่ปรึกษากับพื้นที่ ดังนี้ (ดังแสดงในรูปภาพที่ 1)

รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

 1. ผู้จัดการโครงการฯ ได้ยกตัวอย่างการจัดทำโครงการของอำเภอคลองขลุง (ดังแสดงในรูปภาพที่ 2) และยกตัวอย่างการจัดทำโครงการอำเภอโกสัมพีนครที่จะดำเนินการ (ดังแสดงในรูปภาพที่ 3)

รูปภาพที่ 2 กรอบการดำเนินงานของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

รูปภาพที่ 3 กรอบการดำเนินงานของอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

3. ผู้จัดการโครงการฯ ได้นำเสนอถึงกิจกรรมหลักของโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) (ดังแสดงในรูปภาพที่ 4)

รูปภาพที่ 4 กิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (DHS StartUp)โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

 1.  ทีม DHS StartUp อำเภอปางศิลาทองได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาของพื้นที่ 2) ปัญหาสำคัญของระดับชาติ และ SDGs คือ NCDs และ RTI (road traffic injuries) และได้มีการซักถามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยนายอำเภอได้มอบหมายให้ทีมจัดการระบบสุขภาพของ อำเภอปางศิลาทอง ยกร่างโครงการฯ โดยจะมีการประชุม ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 และจะส่งโครงการภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้นายอำเภอได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอปางศิลาทองนำเสนอด้วยตนเอง ในวันที่ 20 กันยายน 2560 และนายอำเภอจะมาร่วมนำเสนอด้วยต่อไป