นายอำเภอปางศิลาทองพร้อมขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร

0
147

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร   นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมกับ นายพิริยะ เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง และ นพ.สิทธิ์ ภคไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง  จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง

ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งพื้นที่สนใจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาของพื้นที่ 2) ปัญหาสำคัญของระดับชาติ และ SDGs คือ NCDs และ RTI (road traffic injuries)  และได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยฯ   ทั้งนี้ นายอำเภอปางศิลาทองได้ให้ความสำคัญในการผลักดัน  และขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมอบหมายให้ทีมจัดการระบบสุขภาพของอำเภอปางศิลาทอง ประกอบด้วย นายอลงกต พวงพุ่ม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ                     นางแววตา  พวงพุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น นายสุรชัย วันเชื้อ                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม นางสาวพรสวรรค์  ภูมี   พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลภาพเพชรเจริญ   และนางสาวปุณยนุช  วัดพระยา นักวิชาการสาธารณสุข  เตรียมดำเนินการเพื่อยกร่างโครงการฯ สำหรับดำเนินการต่อไป