สสส. สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอำเภอถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน DHS StartUP

0
161

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ได้ร่วมปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันในโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฎาน, ผศ.ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นทีมแกนนำที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญทีมแกนนำจาก 5 อำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก, อำเภอคลองขลุง อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่เรียนรู้ 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมกว่า 40 คน