การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ร่วมและการกำหนดยุทธศาสตร์ต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SGDs: Goal 3) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ และอำเภอที่เข้าร่วมโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ DHS Consultant Team และ DHS StartUp Team ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมของพื้นที่ DHS ต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SGDs: Goal 3)

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการจัดทำวิสัยทัศน์และการกำหนดยุทธศาสตร์ และดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พร้อมทั้งคุณพัชรินทร์ สุอินไหว ร่วมให้ความรู้

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2560
ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก