ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอคลองขลุง


ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สกล  สินธุพรมหม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคลองขลุง

โทรศัพท์ : 082-7698830

E-Mail : wer954@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง

โทรศัพท์ : 087-3090314

E-Mail : sukanya5824@gmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาณี สุวัฒนารักษ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคลองขลุง

โทรศัพท์ : 099-8895579

E-Mail : suchanee@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์  คำซาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลคลองขลุง

โทรศัพท์ : 085-6520006

E-Mail : rung_kp@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป  บดีรัฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง

โทรศัพท์ : 089-9573115

 E-Mail : bodeerat@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันทร์  อุบลอ่อน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง

โทรศัพท์ : 087-1945837

E-Mail : nirun.cai1@hotmail.com