ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอโกสัมพีนคร

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวุฒิ  แตงดารา

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร

โทรศัพท์ : 083-1663720

E-Mail : ag.muangkp@gmail.com

 


 ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์อภิลักษณ์  เหล่าไพโรจน์

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

 โทรศัพท์ : 083-6292955

 E-Mail : thames1911@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงษ์  พัฒนคูหะ

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร

 โทรศัพท์ : 086-4440433

 E-Mail : terapong600@gmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรมาลี  แตงทอง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

โทรศัพท์ : 087-8488228

E-Mail : regen_555@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ โชติชีวเกษม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร

โทรศัพท์ : 055 714633

E-Mail : sso_kosumpee@windowslive.com