ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอปางศิลาทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ เมืองมูลชัย

  ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

  สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

  โทรศัพท์ : 055-727029

  E-Mail : pangreport@hotmail.com


  ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง

  สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลปางศิลาทอง

  โทรศัพท์ : 081-3947844

  E-Mail : sith_pakapaiboon@hotmail.com


  ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต  พวงพุ่ม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

  โทรศัพท์ : 089-9608504

  E-Mail : pangreport@hotmail.com


  ชื่อ-นามสกุล : นางแววตา  พวงพุ่ม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น

  สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น

  โทรศัพท์ : 089-9608408

  E-Mail : VAV-1970@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสวรรค์  ภูมี

 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ

 โทรศัพท์ : 096-54796887

 E-Mail : kurdpan@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์  นาคสนธิ์

 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าขึ้น

 โทรศัพท์ : 087-7297464

 E-Mail : wasakp@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย วันเชื้อ

 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

 สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม

 โทรศัพท์ : 081-7864132

 E-Mail : aantmod2006@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยนุช วัดพระยา

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

 โทรศัพท์ : 098-0163499

 E-Mail : pangreport@hotmail.com