ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอปางศิลาทอง

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ เมืองมูลชัย

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

โทรศัพท์ : 055-727029

E-Mail : pangreport@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สิทธิ์ ภคไพบูลย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลปางศิลาทอง

โทรศัพท์ : 081-3947844

E-Mail : sith_pakapaiboon@hotmail.com

 


 

ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต  พวงพุ่ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

โทรศัพท์ : 089-9608504

E-Mail : pangreport@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นางแววตา  พวงพุ่ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น

โทรศัพท์ : 089-9608408

E-Mail : VAV-1970@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสวรรค์  ภูมี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ

โทรศัพท์ : 096-54796887

E-Mail : kurdpan@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์  นาคสนธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าขึ้น

 

โทรศัพท์ : 087-7297464

E-Mail : wasakp@hotmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย วันเชื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

สถานที่ทำงาน :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม

โทรศัพท์ : 081-7864132

E-Mail : aantmod2006@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยนุช วัดพระยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง

โทรศัพท์ : 098-0163499

E-Mail : pangreport@hotmail.com