ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอทรายทองวัฒนา

 

ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์วัชรพงษ์  วิศาลศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

โทรศัพท์ : 086-5929421

E-Mail : saithong11235@hotmail.com 

 


 ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา  ไม้หอม

 ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

 สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

 โทรศัพท์ : 081-6802151

 E-Mail : sunya_2023@hotmail.co.th

 

 


  ชื่อ-นามสกุล : ายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

  โทรศัพท์ : 081-5968107

                                            E-Mail : yai550@yahoo.com


  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอ้อยใจ  ปาละโค

  ตำแหน่ง : พยาบาลเทคนิค

  สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

  โทรศัพท์ : 062-2481749

  E-Mail : namtarn-oil@hotmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร  แก้วศรี

 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

 โทรศัพท์ : 095-6259449


  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

  สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

  โทรศัพท์ : 088-5463869

  E-Mail : vzio19931993@gmail.com