ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอบ้านตาก

ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ศิริมา

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

โทรศัพท์ : 089-8583438

E-Mail : kasem_bt@hotmail.com

 

 


ชื่อ-นามสกุล : แพทย์หญิงธัญญารัตน์  สิทธิ์วงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลบ้านตาก

โทรศัพท์ : 055-591435

E-Mail : thunyasit@yahoo.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรา คงศรี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลบ้านตาก

โทรศัพท์ : 081-886682

E-Mail : phetnnnn@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นายเลขา  โม้พวง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

โทรศัพท์ : 085-0544924

E-Mail : mr.lekha@gmail.com


 

ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ  พิพัฒน์ศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

โทรศัพท์ : 084-2287858

E-Mail : bantak211@hotmail.com