ทีม DHS StartUP ประจำอำเภอลับแล

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย  นาคสนอง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลลับแล

โทรศัพท์ : 081-8876770

E-Mail : ningnong08@hotmail.comชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ  จันทร์หอม

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล

 โทรศัพท์ : 093-265699

 E-Mail : the.onej2518@hotmail.com

 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวพิชญ์  ซ้อมจันทรา

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลลับแล

 โทรศัพท์ : 081-8864216

 E-Mail : suva_p@hotmail.com

 


 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส  คงนุ่น

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลลับแล

 โทรศัพท์ : 095-3062398

                                           E-Mail : nana_kp@hotmail.com