ทีม DHS StartUp ประจำอำเภอสว่างอารมณ์

 ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ธีรสุทธิ์ ปิตวิบลเสถียร

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 โทรศัพท์ : 083-4555858

 E-Mail : theesutthi@gmail.comชื่อ-นามสกุล : นางวิภา คแหงพล 

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ : 091-8437533

E-Mail : thesun252600@gmail.com


 ชื่อ-นามสกุล : นายเอเธน วรพงศ์ไชย

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์

 โทรศัพท์ : 089-9605499

 E-Mail : W_a10@hotmail.comชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนารี  หอมจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ : 061-7837654

E-Mail : nobn_ng@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล : นางสีวรา  วิเชียรรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง

โทรศัพท์ : 081-7401684

                                          E-Mail : srivara2560@hotmail.com