วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ในประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ พร้อมนิสิต รุ่นที่ 1 จากประเทศภูฏาน ที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. K P Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ D (Development) ของโครงการพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอำเภอในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  สังกัดวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และ รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Read More ...

College of Health Systems Management, NU 14 มิถุนายน เวลา 19:43 น. · ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน ปัจจุบันท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสที่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และเสนอเข้ารับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยางกูร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักการสาธารณสุขดีเด่น Read More ...

ม.นเรศวร จัดทำพิธีลงนามฯ ผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสู่ระดับชาติและนานาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึง การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) กับ ที่ปรึกษาทางวิชาการพื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแก่ทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่า โครงการ DHS StartUP เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจาก สสส. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยแนวทางประชารัฐ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมและให้ความสำคัญกับด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการแบบใหม่ที่ครอบคลุมถึงทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุขเท่านั้น Read More ...

CHSM NEWSLTTER ฉบับที่ 4

CHSM NEWSLETTER ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร Download CHSM NO 4 (PDF, 2MB)