วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 3) จากระดับชาติสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา กรุณาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาประจำอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เป้าหมายลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอโกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดทำยุทธศาตร์ของระบบสุขภาพอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ณ  ห้องประชุมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แกนนำระบบสุขภาพอำเภอคลองขลุง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาตร์โรคหลอดเลือดสมองอำเภอคลองขลุง โครงการชาวคลองขลุงรวมใจ ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต (Strong Stop Stroke) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ นพ.สกล สินธุพรหม นายแพทย์ชำนาญการ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ ให้กับทีมแกนนำระบบสุขภาพอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอพื้นที่ต้นแบบ ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำความรู้ จากพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และยกระดับการทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ 12 องค์กร สถาบัน มุ่งสร้างเครือข่ายนักประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (สนับสนุนโดย สสส.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์  โดยมีองค์กร และสถาบันต่าง ๆ   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รวม 12 ฝ่าย ได้แก่  กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยที่ปรึกษาทางวิชาการจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการ DHS StartUP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ที่ปรึกษาทางวิชาการอำเภอคลองขลุงเป็นผู้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอาจารย์กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มานำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับหัวข้อการทำวิจัยของนิสิต  โดยมีการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญมาร่วมเวทีครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.พญ.อรพินท์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ภาคีเครือข่ายจากออสเตรเลียและฮ่องกง จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติการปฏิรูประบบสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยนักบริหารสถานบริการสุขภาพระดับสูงแห่งฮ่องกง (Hong Kong College of Health Service Executives: HKCHSE) และ College of Professionals Read More …

รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Primary Health Networks in District Health System: An Australian Policy Initiative ในเวที 2017 DHS StartUP Conference on “Primary care management” & DHS StartUP Learn and Share Forum

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดเวทีประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) โดยได้เรียนเชิญ Prof. Dr. David Briggs รองประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ New England Primary Health Network ศาสตราจารย์วุฒิคุณ Faculty of Professions มหาวิทยาลัยอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร  รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559   ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร และ ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก

[vc_row][vc_column][vc_column_text] วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโซนต้นแบบ (ชุมชนพระองค์ขาวโซน 1) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก รองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสุขภาพ ให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (นานาชาติ) ด้านการจัดการระบบสุขภาพ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยฯ Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe Read More …

อธิการบดี ม.นเรศวร ศ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อธิการบดี ม.นเรศวร ศ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในโอกาสเข้ารับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2017[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”1452,1454,1453,1450,1451″ img_size=”200×100″][/vc_column][/vc_row] Dit is belangrijk om te weten Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง มุมมอง Health Professionals

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวทีค้นหาภาพฝัน  เพื่อการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3  มุมมอง  Health Professionals  ณ ศูนย์ชีวนันท์ จังหวัดนครสวรรค์ การจัดเวทีค้นหาภาพฝันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ La Trobe University ให้คำปรึกษานิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Adjunct Professor Dr. Zhanming Liang, Senior Lecturer, La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และประธาน Society of Health Administration Program is Education (SHAPE) ซึ่งเป็นองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีจุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ในหัวข้อ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กำหนดพันธกิจหลักส่วนหนึ่งด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ Read More …

ผู้แทน NUCHSM เข้าพบกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการจัดการระบบสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ

Come faccio a risolvere questa situazione, vegana, c’è da scommettere che l’iniziativa riscuoterà un notevole successo, per controllare digitalmente lo stato della prostata. Che provoca Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ    ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ     มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  ของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล   ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการระบบสุขภาพ    (หลักสูตรนานาชาติ)   โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ได้ขอเรียนเชิญ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการพิจารณาผลสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561   ณ   ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Professor Dr. David Briggs, Professor, University of New England, Australia. Read More …

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development towards SDGs Achievement) และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement Read More …