วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับทีม DHS StartUp สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมษายน ๒๕๖๐

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ อำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS StartUp) ๗ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศภูฏาน และ ผศ.ดร.ชาญชัย Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับอำเภอต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพ ภาคเหนือตอนล่าง (DHS StartUp) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

               วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ ๕ อำเภอต้นแบบ และ ๒ อำเภอร่วมเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเป็นกลไกการเสริมหนุนให้คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอำเภอของแต่ละอำเภอสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีที่ปรึกษาทางวิชาการประจำอำเภอและทีมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ ๖๐ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.พญ.อรพินท์ Read More ...

หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 หลักสูตรด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กรมความร่วมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างต่างประเทศ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 20 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตต่างชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Thailand Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานวิจัยสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชากังราว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   โดยคณะผู้บริหาร  และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้บริหารจาก Read More …

การประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP)

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุมพิจารณาการพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาสมรรถนะด้านการบริการจัดการระบบสุขภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Managerial Competency Assessment Partnership (MCAP) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Zhanming Liang (Senior Lecturer and Read More …

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในรายวิชา Health Systems Management และ Research Methodology

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก Adj. Prof. Dr. Zhanming Liang (Senior Lecturer and Course Coordinator Health Service Management, La Trobe University) ให้กับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 Read More …

Share Your Love to NU

นิสิตชมรมพุทธศาสน์ พร้อมนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Share Your Love to NU เนื่องในวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  หอพระเทพรัตน์  ม.นเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดี ม.นเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ โดย Read More …