วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 204 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) ครั้งที่ 3/2561 โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  ร่วมกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นเรศวร จัดเวทีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และรูปแบบการจัดการ Service promotion prevention สู่เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทางวิชาการและทีมแกนนำการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ    ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ     มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP)  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  ของอำเภอต้นแบบไปสู่อำเภอที่มีความสนใจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ออกไปสู่พื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล   ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการระบบสุขภาพ    (หลักสูตรนานาชาติ)   โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ   ได้ขอเรียนเชิญ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  Read More ...

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดการพิจารณาผลสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561   ณ   ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Professor Dr. David Briggs, Professor, University of New England, Australia. Read More ...

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (District Health System Management Development towards SDGs Achievement) และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement Read More ...