โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปสุขภาพ ของ EU และ รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตคณะกรรมการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยมี รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นกรรมการ และ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นกรรมการและเลขานุการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรทั้งสอง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จต่อไปอย่างดียิ่ง