คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมคารวะ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

โดยมี นางเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ : Thailand International Cooperation Agency (TICA)