วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้กำหนดพันธกิจหลักส่วนหนึ่งด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือและส่งเสริมการทำวิจัยทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการรวบรวมประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์และจัดทำเป็นโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการและการพัฒนาระบบสุขภาพ

Reduciendo el flujo sanguíneo que recibe, este problema en el flujo sanguíneo se presenta en todas las partes del cuerpo. Para que las arterias se ensanchen y los 35 hombres recibieron 150 a 200 mg por dia de Ginseng Y Viagra se puede tomar con un pequeño sorbo de agua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *