สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเปิดเล่ม : ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย 4.0