ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร