ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร