นายกสภา ม.นเรศวร นำวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐไต้หวัน

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไป Chang Gung University ประเทศไต้หวัน โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพร่วมเดินทาง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการหารือข้อราชการด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดย Prof.Jitian Sheu และ Prof.Jui-fen Rachel Lu, Department of Health Care Management and Graduate Institute of Business and Management และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานของ Chang Gung University

               ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับเกียรตินำเสนอและบรรยายเรื่อง Study Program at College of Health Systems Management, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและเตรียมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต


 

               ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไปร่วมหารือข้อราชการด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของคณาจารย์-นักศึกษา ตลอดจนแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดย Prof. Yun Yen, President of Taipei Medical University - Prof. Pei-Shan, Dean of International Office - Prof. Nai-Wen Kuo, Dean of College of Public Health ตลอดจนคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการของ Taipei Medical University และการดำเนินงานของ Department of Healthcare Management ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเกียรติให้นำเสนอหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และบรรยายเรื่อง Health Security in ASEAN โดยจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและทำวิจัยร่วมกันต่อไป