วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมงาน World AIDS Day 2016 และหารือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศภูฏาน

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำ ม.นเรศวร (อดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน) นำคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เข้าพบ Dr.Ugen Dophu ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Mr.NamGay Wangchuk ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพของประเทศภูฏาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
               โดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้นำเสนอความเป็นมาของวิทยาลัยฯ และหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ที่จะดำเนินการพร้อมนโยบายของ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตต่างชาติ และเสนอแนะแผนการร่วมมือกับประเทศภูฏาน โดยกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยของประเทศภูฏาน มีเป้าหมาย Sustainable Development Goals เป็นเป้าหมายร่วม และใช้ศักยภาพของสองประเทศ ซึ่งประเทศภูฏานมีชื่อเสียงด้านความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) และความเข้มแข็งของประเทศไทยในเรื่อง Primary Health Care หรือการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีแนวคิดในการทำงานจากแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิพลอดุลยเดช

               ทั้งนี้ คณะฯ ได้พบกับ Dr.Tashi Tobgay, Director, Planing, HR and International Ralations, Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระยะยาว ระหว่างวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร และ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับชาติที่มีประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติ ร่วมกันแสวงหาทุนการศึกษาในการสนับสนุนการทำงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านหลักสูตรของ ม.นเรศวร การทำวิจัยร่วมกัน โดยจะหาพื้นที่งานวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น สุขภาพของคนเมือง การสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารจัดการในระดับอำเภอ โดยประเทศภูฏานมีความยินดีเข้ามาร่วมเรียนรู้กับโครงการวิจัยที่ ม.นเรศวร ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นแล้ว เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการจัดทำแผนฯ เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป