วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้วิจัยการสังเคราะห์ ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และความร่วมมือจากผู้บริหารและนักวิจัยของเขตสุขภาพที่ 3 โดยโรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร ร่วมระดมสมองพิจารณารายละเอียดและการวางแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการวิจัยและการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสาม นครสวรรค์ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วินัย ลึสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร นพ.อภิชาต วงษ์วิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุหัวหน้างากลุ่มเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร และคุณลักขณา รัตนศรีทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่สามพร้อมทีมงานวิจัยของทั้งสามหน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้