ผอ.วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสำนักตรวจและประเมินผล ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักตรวจและประเมินผล โดยเตรียมความพร้อมของกลุ่มงานในสำนักตรวจและประเมินผลต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ตลอดจนร่วมจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 ที่สำคัญที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเชื่อมโยงระดับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงกับสำนักตรวจประเมินผล ทั้งนี้ได้หารือการนำยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เน้นเขตสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาแผนของสำนักตรวจและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันสถานการณ์ ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 และ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี