วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มุ่งสู่มาตรฐานระดับโลก