วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มุ่งสู่มาตรฐานระดับโลก

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเตรียมเครื่องมือและคู่มือในการจัดการเรียนการสอนแนวทางการจัดทำ Course Manuals และ Learning Materials เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก Adjunct Professor David Briggs, ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จากประเทศออสเตรเลีย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำ ม.นเรศวร และ รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำ ม.นเรศวร รวมถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนนักวิชาการผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมกันกำหนดการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Internet การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนิสิตผ่านการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการรับรองหลักสูตร โดย Society for Health Administration Programs in Education (SHAPE) และ Australasian College of Health Service Management (ACHSM) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรด้านการจัดการระบบสุขภาพของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ