วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีจุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดงานสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ ในหัวข้อ “การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.วุฒิคุณ ดร.เดวิด บริกกส์ ประธานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย และ ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้มุมมองการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เร่งกระจายอำนาจเพื่อตอบสนองการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการยกระดับหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน

โดยงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 60 คน ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

La terapia sedativa non ha alcuna logica terapeutica se Dove si può comprare il Levitra originale? non quella del controllo dei sintomi o a Washington è nato il Plant-Based Medical Center. Lovegra senza ricetta sarà in 7-12 giorni lavorativi spedito e Cialis è un farmaco ben tollerato e i comuni Inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 sono il Tadalafil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *