วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)

ทั้งนี้ได้มีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาการบริการที่ส่งผลให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอนำร่อง 1 ใน 73 อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาระบบการจัดการดูแลปัญหาสุขภาพร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรีสอร์ท ไร่ลำภูฟาร์มแอนด์แค้มป์ปิ้ง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้มีผู้นำชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข นักการศึกษา นักการเกษตร นักปราชญ์จากชุมชน และราษฎรอาวุโสจากจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้