NUCHSM พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 เน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมดำเนินงานวิจัยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมต้อนรับและประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้สอดรับพันธกิจด้านวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือและส่งเสริมการทำวิจัยทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการรวบรวมประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์และจัดทำเป็นโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการและการพัฒนาระบบสุขภาพ