วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการระบบสุขภาพให้แก่นิสิตต่างชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

               เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ-พระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพเวชการไทย การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนสระสองห้อง ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอบางระกำ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น การจัดสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ โดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี