JICA สนับสนุนให้ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก พัฒนาท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยของคนเมืองพิษณุโลก

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

               เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 เทศบาลนครพิษณุโลก วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีรองรับสังคมผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนของเทศบาลฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย กรุณามาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนวทางการทำงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ตามโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”1367,1365,1364,1363,1362,1368″ img_size=”200×100″][/vc_column][/vc_row]