วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร JICA และ เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัด Pre-Workshop แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ร่วมกับคณะทำงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก ให้แก่ประชนชนและภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทย และสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มประชาชน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มประธานเครือข่าย/ประธานชุมชน รวมประมาณ 90 คน

               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอิมาอิ ฮารุฮิโกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง