วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมสรุปกิจกรรม Pre-Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เทศบาลนครพิษณุโลก ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ร่วมกับ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีและคณะทำงานเทศบาลนครพิษณุโลก จัดประชุมสรุปกิจกรรม Pre-Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน เพื่อสรุปประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสนอให้เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนฯ และการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินงานให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืนที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 30 คน

ทั้งนี้ได้มีการนัดหมายในการจัดกิจกรรมสร้างทีม Ageing Society ของคณะทำงานเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงการถอดบทเรียนในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปราบไตรจักร 2 ม.นเรศวร ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและให้เกิดความเข้าใจตรงกัน