คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีม Ageing Society ของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

ศ.ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นำทีมงานร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีม  Ageing Society ของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตามโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น   Japan International Cooperation Agency (JICA)  โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก   เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทีม Ageing Society   เพื่อรองรับสังคมสูงวัย  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก

ในส่วนของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนทีมบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก สำหรับการรองรับสังคมสูงวัยเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สำหรับการจัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพทีม  Ageing Society  ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงานหลัก   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ   ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รวมทั้งหลักในการทำงานเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการครั้งนี้  ที่สำคัญได้มีการให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปะบำบัด หัวข้อ “เข้าใจตนเอง”และ“เข้าใจผู้อื่น” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีมบุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก ประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานหลักด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมการสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีการนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน เพื่อรับข้อเสนอแนะ ที่สำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้การทำงานร่วมกันในอนาคต สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตรงตามที่กำหนดต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ