คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นำโดย ดร.ปริญญา สร้อยทอง ร่วมลงพื้นที่ทรายทองวัฒนา เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กอ้วน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่วิจัยตามโครงการพัฒนาต้นเเบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การร่วมถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาภาวะเด็กอ้วน โดยโรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทราย ให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเด็กที่มีภาวะอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนื้อหาสาระของการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการลดอ้วน การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จและเสนอแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง และการประชุมทีม DHS StartUp ของอำเภอทรายทองวัฒนา เพื่อสรุปบทเรียนสำคัญและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการโครงการฯ
โดยการประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุม ประมาณ 20 คน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ครูอนามัยโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/DHS.StartUp/posts/1369525746428874